Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu Równamy do najlepszych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu poprzez dostawę następujących elementów: sprzętu komputerowego, sprzętu AGD oraz mebli kuchennych, książek, oprogramowania multimedialnego, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego oraz rehabilitacyjnego.
2. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określają formularze cenowe wg załączników nr 4,5,6,7,8 i 9 do SIWZ. Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotów zamówienia, Zamawiający określił jako minimalne wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła urządzenia o lepszych parametrach. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia licencji Zamawiającemu zgodnie z wymienionymi załącznikami.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta.
4. Pomoce dydaktyczne muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą (Deklarację Zgodności CE). Wyrób musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Deklaracja zgodności powinna być dostarczona wraz z dostawą.
5. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Na opakowaniach zaproponowanych pomocy dydaktycznych muszą znajdować się oznakowania i opisy w języku polskim.
7. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą posiadać instrukcję użytkowania oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku polskim.
8. Zaproponowane pomoce dydaktyczne muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci.
9. Wszelkie użyte w formularzu cenowym nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent itp.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe, co wskazany w formularzu cenowym, konkretny z nazwy i pochodzenia.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywanym zamówieniem.
11. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt AGD oraz meble kuchenne na okres 24 miesięcy.
12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony rower elektromagnetyczny, orbitrek elektromagnetyczny oraz bieżnię treningową na okres 24 miesięcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.09.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się