Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Połańcu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:

- Dostawa, transport, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia oraz wszystkie inne prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami stawianymi przez Zamawiającego.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym - załącznik nr 1 i nr 2.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez -

Zamawiającego lub równoważnych.

- Budynek należy wyposażyć w sprzęt, urządzenia i meble wykonane w podwyższonym standardzie,

posiadające atesty, świadectwa zgodności i świadectwa bezpieczeństwa.

- W przypadku, gdy sprzęt lub urządzenia zostaną zamontowane, a następnie zostanie stwierdzona

gorsza ich jakość techniczna niż założona w SIWZ i deklarowana w ofercie, Wykonawca na własny

koszt wymieni zamontowany sprzęt lub urządzenia na zgodne z wymaganiami.

- Artykuły dostarczone w ramach realizacji umowy będą nowe, wolne od wad, pełnowartościowe,

w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania.

- Wyposażenie dostarczone w ramach realizacji umowy będzie wyposażeniem zakupionym w

oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że będzie ono wyposażeniem

posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do

użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy

pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał

taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno

- użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wymagany rok produkcji nie wcześniej niż 2016 rok.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

- Wykonawca część istniejącego już wyposażenia, które posiada Użytkownik jak np. zlewy, wykorzysta do wykonania swojego wyposażenia. Urządzenia te po zakończeniu mają spełniać swoją właściwą funkcję.

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu.

- Wykonawca wykona wszystkie niezbędne prace w tym m.in. roboty budowlano-instalacyjne jak:

a) dla możliwości prawidłowego zamontowania, podłączenia i uruchomienia wyposażenia,

b) wynikające z kolizji,

wartość tych robót powinna być odpowiednio skalkulowana i ujęta w ofercie bez odrębnej ich wyceny.

- Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę wyposażenie było kompletne dla funkcji której ma służyć.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości mebli (wysokość, szerokość, głębokość) podanych

w załączniku nr 1 do SIWZ w zakresie +/-2%.b) Załączony zakres rzeczowy dostaw - zamówienia, załącznik nr 1 do SIWZ.

c) Załącznik graficzny - załącznik nr 2 do SIWZWymagania dodatkowe:Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi od odbioru końcowego na dostawy objęte niniejszym zamówieniem na okres minimum 36 m-cy, max. 48 m-cy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Meble
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się