Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu - w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z Remontem budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - w systemie zaprojektuj i wybuduj2. Zakres zamówienia obejmuje:

Etap I - dokumentacja projektowa w branżach: konstrukcyjno - budowlana i elektryczna, opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.) stanowiąca podstawę do zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, ekspertyzami. Dokumentację należy opracować w oparciu o program funkcjonalno użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz. Etap I zamówienia należy wykonać w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy.Etap II - roboty budowlanych zgodnie w zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.3. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania.

4. Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych, która stanowi załącznik nr 2 do siwz.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.

6. Zamawiający wymaga aby wszelkie prace remontowe były wykonywane codziennie po godz. 14.00 do 5.00 oraz w weekendy bez ograniczeń czasowych.

7. Wykonane projekty powinne spełniać niezbędne wymagania do zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych.

8. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% zamówienia podstawowego

14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15. Ustala się następujące warunki płatności:

15.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe;

15.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturą częściową za:

15.2.1. I etap po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;

15.2.2. II etap po zakończeniu robót budowlanych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót.

15.3. rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej:

15.3.1.Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami;

15.3.2. przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy);

15.3.3. w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego(art. 6471 §5 KC).

15.4. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.06.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Materiały konstrukcyjne
  • Nawierzchnie
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się