DOSTAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KUCHENNEGO ( 36/ZP/16 )

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i sprzętu kuchennego.Wykaz przedmiotu zamówienia oraz ilości określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy. Parametry przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ.1. Produkty winny być pakowane i dystrybuowane w indywidualnych lub zbiorczych opakowaniach;2. Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane, zgodnie z przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów.3. Materiały i wyroby wprowadzane do obrotu podlegają oznakowaniu w formie nadruków, etykiet lub ulotek informacyjnych w sposób widoczny, czytelny i trwały.4. Oznakowanie powinno zawierać:

1) określenie do kontaktu z żywnością lub wskazania określające zastosowanie materiałów i wyrobów lub symbol, którego wzór zawiera załącznik do ustawy,

2) informacje o warunkach użytkowania materiałów i wyrobów, jeżeli jest to niezbędne dla zdrowia lub życia człowieka.5. Materiały i wyroby wytworzone z zastosowaniem nowych substancji powinny być dodatkowo oznakowane w sposób określony w pozwoleniu.

6. Oznakowanie umieszcza się w odniesieniu do materiałów i wyrobów wprowadzanych do obrotu:

1) detalicznego - w formie nadruku umieszczonego bezpośrednio na materiałach

i wyrobach lub na ich opakowaniu albo na etykietach lub ulotkach informacyjnych dołączonych do materiałów i wyrobów,

2) hurtowego - w sposób określony w pkt 1 oraz w dokumentach dołączonych do partii materiałów i wyrobów.7. Produkt powinien posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję jakości od daty dostawy do magazynu odbiorcy wojskowego.8. Zamawiany towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym.9. Dostawca dostarczy towar do magazynu Zamawiającego na swój koszt od poniedziałku do piątku zgodnie z zamówieniem, w godz.: 8.00 - 14.00. Dostawy za pośrednictwem kuriera realizowane tylko i wyłącznie z odbiorem jakościowym i ilościowym.10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (załączniku nr 2 do SIWZ) typ, model i nazwy producentów produktów, które oferuje - dotyczy wszystkich pozycji. Oferta w której Wykonawca nie poda w/w informacji zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.11. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne (w stosunku do tych, gdzie Zamawiający podał przykładowy model asortymentu), pod warunkiem, że spełniają one określone w załączniku nr 7 do SIWZ parametry, a ich standard techniczny i jakościowy nie jest gorszy od opisanego przez Zamawiającego.PRAWO OPCJI:Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe.W przypadku skorzystania z opcji zwiększenia asortymentu Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie (faxem) o asortymencie i zamawianych ilościach najpóźniej do dni 30.10.2016r. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy w/w asortymentu w terminie 10 dni od daty powiadomienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.05.2016 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się