Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych na potrzeby realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region: sprzęt biurowy, sprzęt wizualny, wyposażenie do pracowni gastronomicznej, maszyny i narzędzia do pracowni architektury krajobrazu i ogrodnictwa, wyposażenie do pracowni budownictwa, wyposażenie do pracowni zawodowych w Liceum Plastycznym.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni zawodowych na potrzeby realizacji projektu Dobry zawód - Lepszy start i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region: sprzęt biurowy, sprzęt wizualny, wyposażenie do pracowni gastronomicznej, maszyny i narzędzia do pracowni architektury krajobrazu i ogrodnictwa, wyposażenie do pracowni budownictwa, wyposażenie do pracowni zawodowych w Liceum Plastycznym, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Projekt Dobry zawód - Lepszy start jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3. Przedmiot zamówienia wymieniony w załączniku nr 1 do SIWZ, zostanie przekazany do właściwych jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.11.2014 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Materiały i sprzęt edukacyjny
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne
  • Meble

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się