Dostawa pierwszego wyposażenia do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem i montażem pierwszego wyposażenia do Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Modlinie przy ul. 29 Listopada 105, 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Wyposażenie zostało wyspecyfikowanie w załączniki Nr 2 do SIWZ.

3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Pakiet Nr 1 - Meble oraz inne wyposażenie (wyspecyfikowanie przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 2.1 do SIWZ)

Pakiet Nr 2 - Sprzęt AGD i drobny sprzęt telekomunikacyjny (wyspecyfikowanie przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 2.2 do SIWZ)

Pakiet Nr 3 - Meble medycznego (wyspecyfikowanie przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 2.3 do SIWZ)

Pakiet Nr 4 - Wyposażenie łazienek (wyspecyfikowanie przedmiotu zamówienia w załączniku Nr 2.4 do SIWZ)

4. Wszystkie oferowane meble oraz inne wyposażenie określone w Pakiecie Nr 1 muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973).

5. Przedmiot zamówienia ma być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, tj. posiadać znak CE albo deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta oraz posiadających atesty jakościowe o klasie higieniczności E1 (jeżeli dotyczą)

6. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli (w przypadku pakietu nr 1)

7. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony, wniesiony, zamontowany i uruchomiony wraz z potrzebnymi do uruchomienia materiałami na koszt Wykonawcy. Miejsce zostanie wskazane przez Zamawiającego.

8. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wszystkich śladów przeprowadzonych prac montażowych i doprowadzenia pomieszczeń do stanu, w jakim znajdował się przed montażem.

9. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem wyposażenia do Zamawiającego oraz ponosi odpowiedzialność (np. ryzyko utraty, kradzieży) za wyposażenie do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego (rozumie się przez to podpisanie protokołu końcowego przez Zamawiającego).

11. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane przedmioty określone w pakiecie Nr 1,2,3,4 cechowała wysoka jakość wykonania.

12. Wykonawca wraz z dostawę przedmiotu dostarczy instrukcję użytkowania i konserwacji, z którymi należy postępować aby utrzymać warunki gwarancji.

13. W przypadku wykonywania zabudów (pakiet Nr 1 oraz 2) wymiary podane w załączniku Nr 2.1 oraz 2.3, należy traktowa jako przybliżone. Wybrany wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do obmiarów pomieszczeń.

14. Szczegółowe warunki realizacji umowy, określono w projekcie umowy stanowiącej załącznik Nr 5 do SIWZ.

15. Gwarancja na wszystkie elementy zawarte w załączniku Nr 2 do SIWZ, muszą posiadać gwarancję co najmniej 24 miesięczną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.11.2014 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Meble
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się