Powrót

Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie - ETAP 2

» Opis zapytania

Zamawiający Gmina Przelewice przeprowadza postępowanie na mocy pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej w Rosinach Zabezpieczenie elementów zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Kłodzinie - ETAP 2”
Zadanie finansowane z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polskie Ład.
Uwaga: Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną przyznane. Zawarcie umowy z Wykonawcą/Wykonawcami nastąpi wyłącznie po otrzymaniu przez Zamawiającego promesy inwestycyjnej wynikającej z Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja RPOZ/2022/12261/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Wykonawcy, którego oferta była najkorzystniejsza, nie będzie przysługiwało roszczenie o zawarcie umowy ani roszczenie o wypłatę odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w zakresie: zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku wraz z stabilizacją konstrukcyjną części składowych zabytku, odnowienia i uzupełnienia tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, w tym m. in.:
a) naprawę murów, spękań, nadproży, uzupełnienia spoinowania i stabilizację korony murów
b) zabezpieczenie części okapowej wieży,
c) naprawę uszkodzonych elementów drewnianych konstrukcji wieży wraz z naprawą pokrycia dachowego
Prace remontowo- zabezpieczające elementy konstrukcyjne zabytkowego średniowiecznego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego Padewskiego w Kłodzinie z uwagi na zły stan wieży oraz powiększające się ubytki w kamienno - ceglanych elewacjach obiektu konieczne są do przeprowadzenia w jak najszybszym czasie, aby ograniczyć postępujące dalsze niszczenie tak ważnego historycznie obiektu przed degradacją, który może doprowadzić do wystąpieniem stanu katastrofy budowlanej oraz ograniczenia użytkowania części tego kościoła.
Uwaga! Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zabezpieczyć istniejącą stolarkę okienną i drzwiową przed uszkodzeniem za pomocą folii lub dykty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.07.2024 | 10:00


» Lokalizacja

74-210 Przelewice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Przelewice
Przelewice 75
74-210 Przelewice
telefon: null
email: gmina@przelewice.pl
nip: 8530005073


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się