Powrót

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Zagrodach

» Opis zapytania

a. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie obiektu we wszystkie urządzenia i sprzęt niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu wokół, w tym gospodarka zielenią, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej PFU), w zakresie następujących obiektów:
1) Pompowania ścieków surowych, Ob.-1
2) Stacja odbioru ścieków dowożonych , Ob.-2
a) Szybkozłącze do odbioru
b) Pomiar przepływu ścieków
c) Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych
3) Taca najazdowa, Ob.-3
4) Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, Ob.-5
5) Pomieszczenia technologiczne, Ob.-4
a) Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania ścieków
b) Sito gęste z praso-płuczką skratek
c) Piaskownik poziomy
d) Płuczką piasku
e) Pomieszczenie kontenerów na odpady
f) f Pomieszczenie dmuchaw
6) Reaktor biologiczny, Ob.-4
a) Selektor beztlenowy – SE
b) Komora regeneracji osadu – KR
c) Komora napowietrzania – KN1 ÷ KN2
d) Komora separacji – KS1 ÷ KS2
e) Komora zagęszczania osadu – ZO
f) Komora tlenowej stabilizacji osadu – ST
7) Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych Ob.-6
8) Wylot ścieków do odbiornika, Ob.-7
9) Budynek socjalno – techniczny, Ob.-8
a) Pomieszczenie odwadniania
 Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
 Przenośnik śrubowy osadu odwodnionego
 Mini-zestaw do wapnowania osadu w przenośnikiem śrubowym wapna
b) Pomieszczenie przyczepy
c) Pomieszczenie obsługi
10) Wiata na osad odwodniony, Ob.-9,
11) Przyłączenie do oczyszczalni istniejącej sieci kanalizacyjnej.

2. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie, w tym wykonanie wszelkich prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, zgłoszeń a następnie wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem zgłoszeń i pozwoleń.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy określa Programu Funkcjonalno-Użytkowy. Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów budowlanych i wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje dwie następujące po sobie części:
• Część pierwsza obejmująca wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji (zgodnych z obowiązującymi przepisami) wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwoleniu na budowę.
• Część druga obejmująca realizację inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.07.2024 | 12:00


» Lokalizacja

21-080 Garbów


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
  • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Gmina Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów
telefon: null


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się