Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz drobnego asortymentu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dokumenty i oświadczenia Wykonawcy (W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w poniższym postępowaniu--------------------------------------------------------------------------------------------------Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: Zadawania pytań do SIWZOdpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia ofertyPrzesłania odwołania/inne Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia dokumentów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pltel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.07.2024 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się