DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO I CHŁODNICZEGO - SPRAWA NR 73/2016

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu gastronomicznego i chłodniczego, zgodnie

z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiającego oraz na zasadach określonych Ogólnymi warunkami umowy.

Wielkość, zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia:1 Krajalnica do pieczywa 39711200-1 2szt;

2 Maszyna do mielenia mięsa typu WILK (przykład) 39711210-4 3szt;

3 Elektryczna maszyna do mieszania mięsa mielonego z wychylną dzieżą 39711200-1 4szt;

4 Komora chłodnicza składana o pojemności 7m3 (7-7,5m3) - dostawa wraz z montażem 39711130-9 2szt;

5 Szafa mroźnicza o pojemności 1200-1400l 39711121-3 2szt;

6 Szatkownica do warzyw 39711210-4 3szt;

2. Miejsce realizacji dostawy:

magazyn służby żywnościowej - budynek nr 6, ul. Bema 3 w Grudziądzu - dotyczy pozycji asortymentowej nr 1, 2, 3, 5, 6 Formularza ofertowego,

magazyn żywności, budynek nr 16, ul. Jagiełły 6 w Grudziądzu - dotyczy pozycji asortymentowej nr 4 Formularza ofertowego (dostawa wraz z montażem).

3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nie nosić znamion użytkowania, spełniający wymagania jakościowe określone przez producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.

4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy niezawodnej pracy licząc od dnia rozpoczęcia eksploatacji, przy założeniu, iż okres przechowywania

w warunkach magazynowych wynosi 6 m-cy licząc od daty protokolarnego odbioru dostawy.

5. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu producenta danego produktu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów techniczno-eksploatacyjnych i funkcjonalnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych.

Opakowania produktów winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej: znaki identyfikujące produkt (w szczególności znak towarowy lub markę producenta), numer katalogowy (jeżeli dotyczy), ilość sztuk w opakowaniu - o ile dotyczy danego produktu.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt oraz zapewnić wniesienie dostarczonego asortymentu do pomieszczenia magazynu wskazanego przez pracownika Zamawiającego.

7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność

za dostawę i jakość przedmiotu zamówienia do czasu protokolarnego odbioru dostawy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca winien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego minimalnymi parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru, koloru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy. Istotą jest aby w danej pozycji asortymentowej przedmiot zamówienia był jednakowy co do producenta, marki, rodzaju, typu, cech, koloru i parametrów i celu użytkowego do jakiego jest przeznaczony.

9. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień wskazany dla każdej pozycji asortymentowej określono w formularzu ofertowym .

10. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają OWU.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2016 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.