Dostawa specjalistycznego sprzętu do badań i grantów wewnętrznych X

» Opis zapytania

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.) zwanej dalej ustawą Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy - Kodeks cywilny. Postępowanie jest udzielane w częściach, których całkowita wartość wg szacunkowego planu na rok 2015 przekracza 30 tyś euro.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako sprzedaż wraz z dostawą) specjalistycznego sprzętu do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych. Wykonawcy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 Części.

Część 1 - Zamrażarka embrionów - 1 zestaw

Część 2 - Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem - 1 szt.

Część 3 - Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt.

2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, tj. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie przy ul. Tuwima 10 i ul. Bydgoska 7, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, transportem Wykonawcy i na koszt

3. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (graniczne warunki techniczno - eksploatacyjne) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wykonawca, może zaoferować sprzęt o parametrach wyższych lub rozwiązaniach technologicznych lepszych, w tym korzystniejszych dla środowiska. Udowodnienie rozwiązania równoważnego lub lepszego leży po stronie Wykonawcy i musi mieć odzwierciedlenie w załączonych do oferty materiałach producenta.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu bezpośrednio do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, wskazanych w umowie.

Część 2 i 3

a) Wykonawca, w ramach zawartej umowy, będzie zobowiązany do dostawy i montażu sprzętu oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego sprzętu. Szkolenie odbędzie się w dniu dostawy lub innym terminie uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2. Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych.

3. Sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.

4. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy.

6. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję obsług:

Część 1 - w języku angielskim,

Część 2 - w języku polskim,

Część 3 - w języku polskim i angielskim.

7. Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezkolizyjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 - specyfikacja. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą.

8. Gwarancja:

Część 1 - min. 12 miesięcy,

Część 2 - min. 24 miesiące,

Część 3 - min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru (okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert).

9. Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela.

10. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis sprzętu.

11. W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.

Część 2:

a) Czas reakcji: przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa - maksymalnie 48 godz. liczonych od chwili zgłoszenia (mail, telefon),

b) Liczba napraw gwarancyjnych zobowiązujących dostawcę do wymiany urządzenia (podzespołu) na nowy - maksymalnie 3 naprawy,

c) Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - maksymalnie 14 dni.

Część 3:

a) Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. jeden na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.

12. Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu.

15. Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do użytkowania z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce (230 V - 50 Hz).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.11.2015 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się