Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu gastronomicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu gastronomicznego dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia:

1)Szafa chłodnicza GN 2/1 jednodrzwiowa - pojemność nie mniejsza niż 650l,2) Szafa chłodnicza GN 2/1, dwudrzwiowa - pojemność nie mniejsza niż 1400l,3) Krajalnica do wędlin - nóż gładki - o wymiarach nie mniejszych niż 45x50x78cm,4)Wilk do mięsa dwuzakresowy - o wymiarach nie większych niż 40x29x47cm,5)Obieraczka do ziemniaków - o wymiarach nie mniejszych niż 70x70x95,6)Szatkownica do warzyw z zestawem tarcz-o wymiarach nie mniejszych niż 32x30x59cm,7)Mikser spiralny-o wymiarach nie mniejszych niż 35x69x62cm; Wymiar misy nie mniejszy niż 31,7x21cm, pojemność nie mniejsza niż 15l/12kg,8)Kuchnia żeliwna elektryczna z szafką-o wymiarach nie mniejszych niż 80x70x90cm,wymiar płyty roboczej nie mniejszy niż 77x57cm, płyty robocza żeliwna, moc nie mniejsza 10kW, Waga nie mniejsza niż 121kg, zasilanie 400V 9)Taboret elektryczny - o wymiarach nie mniejszych 57x57x49cm, moc nie mniejsza niż 6kW,Średnica płyty roboczej nie mniejsza niż 44cm, zasilanie 400V/50Hz, waga 40kg 10)Stół chłodniczy czterodrzwiowy - Pojemność nie mniejsza niż 615l, o wymiarach nie mniejszych niż 224x70x85cm, moc nie mniejsza niż 0,6kW, 11)Kuchnia gazowa na podstawie otwartej - o wymiarach nie mniejszych niż 80x70x28cm,12)Szafa chłodnicza z drzwi przesuwnymi - o wymiarach nie mniejszych niż 120x71x190cm,13)Kostkarka do lodu - o wymiarach nie mniejszych niż 50x58,5x79,5cm,2.Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39711300-2 - Urządzenia elektrotermiczne

3.Miejscem dostarczenia jest Wypiska Służewiec ul. Kłobucka 5, Wypiska Grochów ul. Chłopickiego 71a, Sala Widzeń i Wypiska AŚ Mokotów ul. Rakowiecka 37, Stołówka Pracownicza ul. Rakowiecka 37A, Restauracja Grodzka ul. Kocjana 3, Wypiska AŚ Białołęka ul. Ciupagi 1, Wypiska ZK Białołęka ul. Ciupagi 1b oraz Wypiska OZ Popowo ul. Nadbużańska 41.

4.Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

1)Dopuszczalne są oferty równoważne, tzn. artykuły o innych nazwach handlowych niż określone przez zamawiającego, pod warunkiem, że będą posiadały parametry nie gorsze niż artykuły opisane i wymienione przez zamawiającego. Na wykonawcy ciąży udowodnienie, że równoważny artykuł nie jest gorszy od określonego przez zamawiającego.

2)Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły do obiektów w ilości i asortymencie określonym w formularzu cenowym,

3)W ramach umowy Wykonawca bezpłatnie przeszkoli u Zamawiającego wyznaczonych pracowników Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi, konserwacji i przechowywania sprzętu gastronomicznego

4)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu artykuły fabrycznie nowe, posiadające nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadające wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i świadectwa, w szczególności atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą etc., oraz które będą odpowiadać wszystkim cechom określonym w formularzu cenowym,

5)Wszystkie wymienione w formularzu cenowym fabrycznie nowe artykuły:

a)są artykułami wcześniej nieeksploatowanymi,

b)są artykułami wolnymi od wad technicznych i najlepszej jakości (kategoria I),

c)będą opakowane w fabryczne opakowania umożliwiające ich identyfikację.

6)Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacja eksploatacyjno-techniczna muszą być sporządzone w języku polskim w formie pisemnej

7)Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia,

8)Termin realizacji zamówienia: 10 dni od dnia zawarcia umowy,

9)Wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego i kuchennego Wykonawca dostarczy wydane przez producenta deklaracje zgodności, instrukcje obsługi i karty

10)Dostawa winna być zrealizowana w godzinach 9.00 - 14.00 w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku.

11)Termin dostawy uzgodniony będzie z Zamawiającym z trzydniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia określającego termin i godzinę dostawy na nr fax 22 328 60 50

12)Cechy oferowanego sprzętu stanowi Załącznik Nr 2A

5.Szczegółowy formularz cenowy przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia.

6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

7.Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

8.Podwykonawstwo

1)Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 1 Pzp informuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Brak wskazania podwykonawcy oznacza, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. Za czynności podwykonawców Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za działania własne,

2)Jeżeli Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, a zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wskazać części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom.

3)Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp (zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 4) - 5) SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1) wykazać te podmioty oraz części zamówienia, które będą im powierzone i złożyć dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1) - 6) SIWZ, dotyczące tych podmiotów.

9. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wskazane przez Zamawiającego znaki towarowe, marki lub nazwy handlowe służą jedynie określeniu klasy produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz ustaleniu standardu, a nie wskazują na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo podane została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Wzorcowy model stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze parametry techniczne, jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację w odniesieniu do parametrów technicznych, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.10.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.