Powrót

,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łagów”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łagów.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) oraz odbiór i zagospodarowanie odpłatnie przyjmowanych przez PSZOK odpadów pochodzących z działalności rolniczej, jak również odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Elektroodpadów.
Zagospodarowanie zebranych odpadów nastąpi zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r,. poz. 1587).
2. Dane ilościowe pozwalające ocenić (oszacować) wartość i zakres zamówienia:
1) Liczba mieszkańców gminy Łagów obliczona na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 15 września 2023 r.): 5912
2) Ilość gospodarstw domowych według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach (stan na 15.09.2023 r.):
a) Czyżów – ilość gospodarstw – 96
b) Duraczów – ilość gospodarstw – 24
c) Gęsice – ilość gospodarstw – 54
d) Lechówek – ilość gospodarstw – 103
e) Łagów – ilość gospodarstw – 500
f) Małacentów – ilość gospodarstw – 19
g) Ruda - ilość gospodarstw – 17
h) Melonek – ilość gospodarstw – 22
i) Nowy Staw – ilość gospodarstw – 39
j) Piotrów – ilość gospodarstw – 225
k) Płucki – ilość gospodarstw – 77
l) Sadków – ilość gospodarstw – 103
m) Sędek – ilość gospodarstw – 93
n) Winna – ilość gospodarstw – 9
o) Wiśniowa– ilość gospodarstw – 32
p) Wola Łagowska – ilość gospodarstw – 143
q) Zamkowa Wola – ilość gospodarstw – 83
r) Nowa Zbelutka – ilość gospodarstw – 58
s) Stara Zbelutka – ilość gospodarstw – 115
t) Złota Woda – ilość gospodarstw – 73

3. Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje 1885 gospodarstw domowych.
4. Liczba sołectw: 19
5. Liczba miejscowości: 20

UWAGA: Zamawiający udostępni Wykonawcy w okresie trwania umowy wykaz nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wykaz ten będzie zawierał listę posesji do odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie może ich wykorzystywać do innych celów niż realizacja przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy sporządzeniu oferty zobowiązany jest uwzględnić wzrost ilości nieruchomości w czasie trwania umowy o 2%.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte zostało w dokumencie pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)”, stanowiącym zał. nr 8 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2023 | 09:00


» Lokalizacja

26-025 Łagów


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe
  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Łagów
ul. Rynek 62
26-025 Łagów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się