Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (nr postępowania DZP.381.140.2015.DW)

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów gospodarstwa domowego, wymienionych w załączniku nr 2A do SIWZ, zwanych dalej urządzeniami. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (produkcja w latach 2014 i 2015), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz spełniać wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń. <br>

2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w okresie gwarancji.<br>

3) Wymagany minimalny termin gwarancji: 24 miesiące. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru. <br>

4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ.

<br>

5) Termin realizacji zamówienia. Zamówienie winno być zrealizowane w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.<br>

6) Adresy dostaw zawiera załącznik nr 2B do SIWZ.<br>

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.10.2015 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się