Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn.: Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Ropczycach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w tym m.in.: mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV oraz AGD do budynku żłobka miejskiego w Ropczycach.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

3. Oferowane wyposażenie powinno być fabrycznie nowe, wolne od wad, nie noszące śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone wyposażenie nie spełnia tego wymogu, Zamawiający odmówi odbioru części lub całości zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia wyposażenia wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

4. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny transport zamawianego wyposażenia we wskazane przez Zamawiającego miejsce, rozładunek oraz wniesienie wyposażenia.

5. W przypadku wyposażenia i sprzętu wymagającego montażu, złożenia, podłączenia lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu, podłączenia lub instalacji dostarczonego wyposażenia we wskazanym miejscu, przy czym datą odbioru będzie przekazanie kompletnego złożonego lub zamontowanego wyposażenia i sprzętu.

6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie posiadało certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowane wyposażenie spełnia wymagane prawem przepisy i normy. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru.

7. Wykonanie zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi spełniać normy PN-EN właściwe dla danego asortymentu, ze szczególnym uwzględnieniem norm bezpieczeństwa.

8. Oferowane produkty powinny być bezpieczne i prawidłowo oznakowane, co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. nr 229, poz. 2275 z późn. zm.). Wszystkie produkty, w tym szczególnie meble wprowadzane do obrotu musza posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt. Dostarczone wyposażenie, w tym meble, zabawki muszą być dopuszczone dla dzieci w wieku 0-3 lat oraz spełniać wymagania: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 poz. 925) w części dotyczącej dostosowania mebli do wymagań ergonomii, wyposażenia posiadającego atesty i certyfikaty oraz zabawek spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz oznakowania znakiem CE, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2011 nr 83, poz. 454 z późn. zm.). Na każdym sprzęcie elektrycznym domowego użytku musi znajdować się znak CE umieszczony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzający zgodność sprzętu z wymaganiami Dyrektywy 2006/95/WE i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego ( Dz. U. 2007 nr 155, poz. 1089 z późn. zm.).

9. Wszystkie nazwy własne użyte w opisie, określające typ produktu lub producenta, nazwy koloru z konkretnego katalogu czy zdjęcia konkretnego produktu zostały podane przykładowo a ich wskazanie ma na celu określenie minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu.

10. Dopuszcza się materiały i technologie równoważne w stosunku do przywołanych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, iż oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe niż produkt określony przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

11. W przypadku wystąpienia w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na konkretnych producentów sprzętu, należy traktować je jako przykładowe. W przypadku złożenia oferty równoważnej, wymaga się aby cechy proponowanego sprzętu były spełnione tak samo lub lepiej jak w przypadku rozwiązania opisanego w SIWZ. Wykonawca, składający ofertę na dostawę sprzętu, który jego zdaniem odpowiada cechom opisanym przez Zamawiającego przy użyciu nazw własnych, lub wskazujących na konkretnego producenta, musi udokumentować równoważność. Zamawiający nie ogranicza w tym względzie rodzaju dowodów przedstawionych przez Wykonawców w celu udokumentowania równoważności.

12. Zamawiający wymaga, aby dostarczone meble do pomieszczeń dla dzieci, meble biurowe były w stylistyce uzgodnionej z Zamawiającym.

13. Do poszczególnych elementów wyposażenia producent jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane zamówienie na okres minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego.

14. Zamawiający wymaga by serwis gwarancyjny świadczony był w miejscu instalacji sprzętu - czas reakcji na zgłoszony problem nie powinien przekroczyć 7 dni.

15. Miejsce realizacji dostawy: Żłobek Miejski w Ropczycach ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczyce. Dostawa zostanie zrealizowana w godzinach pracy, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

16. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez wykonawcę wykonania przedmiotu zamówienia i potwierdzony protokołem odbioru końcowego, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.10.2015 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Materiały i sprzęt edukacyjny
  • Meble
  • Zabawki
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się