Przebudowa Budynku Domu Ludowego w Rzetni - zakup wyposażenia

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do Domu Ludowego w Rzetni

CPV 39.71 .00.00-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39.22.00.00-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringoweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określanych obowiązującym przepisem, w tym jeżeli jest wymagane, dopuszczane do stosowania w placówkach typu Dom Ludowy (Świetlica Wiejska).

2. Zamówieniem objęte są również:

- wykonanie wszelkie czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ,

- dostawa, rozładunek oraz montaż zamówionych urządzeń do Domu Ludowego w Rzetni. 63-600 Kępno (Gmina Kępno).

- inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia.3. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych.

Dostarczony sprzęt i wyposażenie muszą być nowe, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w projektach i formularzu cenowym (załącznik nr 1a). Użyte w dokumentacji projektowej i formularzu cenowym nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta lub wskazać na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno - jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2014 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.