Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h i 4i do SIWZ, zwanego dalej sprzętem, wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje następujące części:

Część 1 - Kardiomonitor (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4a do SIWZ,

Część 2 - Kardiomonitor (2 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4b do SIWZ,

Część 3 - Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa (4 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4c do SIWZ,

Część 4 - Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa (2 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4d do SIWZ,

Część 5 - Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa (6 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4e do SIWZ,

Część 6 - Aparat EKG (2 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4f do SIWZ,

Część 7 - Chłodziarka laboratoryjna o pojemności 500l (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4g do SIWZ,

Część 8 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4h do SIWZ,

Część 9 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (1 szt.) - o parametrach technicznych określonych w załączniku 4i do SIWZ,

3. Wymienione wyżej sprzęt musi spełniać parametry graniczne określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

4. Sprzęt wymieniony w pkt. 1 i 2 zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Dostawa sprzętu o którym mowa w pkt. 1 i 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Gdańsku, przy ul. Dębinki 7 i ul. Smoluchowskiego 17 na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

7. Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji sprzętu (max 10 osób). Szkolenie odbędzie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

8. O dokładnym terminie szkoleń Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.

9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych, dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowany asortyment został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2015 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.09.2015 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się