Dostawa oraz instalacja aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja aparatury laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Na przedmiot zamówienia składa się:

- Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem,

- Zmywarka laboratoryjna z wyposażeniem,

- Cieplarka mikrobiologiczna z wyposażeniem,

- Mieszadło magnetyczne z grzaniem,

- System oczyszczania wody na potrzeby laboratoryjne z wyposażeniem,

- Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno - cenowa. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kolumny 3 tabeli parametrów technicznych w zakresie nazwy proponowanego urządzenia oraz potwierdzenia wszystkich wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalności oferowanego urządzenia. Pozostawienie kolumny 3 bez opisu skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ.

Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, dostarczone w opakowaniach producenta oraz muszą spełniać wymagania opisane w niniejszej SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby urządzenia pochodziły z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być objęte gwarancją producenta.

Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na oferowane urządzenia wynosił co najmniej 12 miesięcy.

Wymagania dotyczące dostawy, uruchomienia i sposobu świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych opisane są w Specyfikacji techniczno - cenowej, stanowiącej Załącznik Nr 1.1. do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć z urządzeniami:

- pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy,

- karty gwarancyjne lub równoważne dokumenty potwierdzające uprawnienia gwarancyjne;

- certyfikat lub deklarację zgodności CE, potwierdzający, że oferowane urządzenia spełniają obowiązujące wymagania prawne do wprowadzenia ich do obrotu handlowego na terenie EOG.

Zaproponowanie produktu o innych cechach niż określone w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako sprzecznej z SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, będącym integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.07.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się