Dostawa lodówek do zabudowy dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy nadany przez Zamawiającego: AEZ/S-137/2015

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa lodówek do zabudowy dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, spełniających wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, o którym mowa w Rozdziale II SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1) dostawa przedmiotu zamówienia do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2c-2g, w Warszawie;

2) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, potwierdzone zostanie Protokołem odbioru, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wzoru umowy (Załącznik 6 do SIWZ). Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu zamówienia są Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych CSR przy udziale przedstawicieli Działu Logistyki WUM.

4. Zamawiający informuje, że obiekt Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne jest w budowie i jego gospodarzem jest Generalny Wykonawca robót budowlanych - Konsorcjum: WARBUD Spółka Akcyjna, ul. Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa, Polonez Plus Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 70, 02-146 Warszawa,

reprezentowane przez WARBUD Spółka Akcyjna - Lidera Konsorcjum.

5. Zgodnie z § 3 ust. 2÷4 Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin dostawy z przedstawicielem Działem Logistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, tel. 22 57-20-261

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się