Dostawa sprzętu AGD i RTV do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu AGD i RTV wraz z wniesieniem do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej z opcją sukcesywnych dodatkowych dostaw określoną w formularzach rzeczowo-cenowych w każdej części zamówienia w ciągu 12 miesięcy.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.

Część 1 - Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego (AGD) CPV 39.70.00.00-9 Sprzęt gospodarstwa domowego.

Część 2 -Dostawa odkurzaczy, CPV 39.71.34.30-6 Odkurzacze;

Część 3 - Dostawa sprzętu telewizyjnego i audiowizualnego, CPV 32.32.00.00-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

3. Szczegółowy opis oraz ilość przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami użytkowymi poszczególnych produktów określają załączniki nr 2.1, 2.2., i 2.3 (formularze rzeczowo-cenowe) do SIWZ.

4. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji wraz z ewentualnym, rosnącym zapotrzebowaniem przez cały okres trwania umowy.

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI DOSTAW

1. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy, do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wg adresów określonych w załącznikach nr 7.1, 7.2, 7.3 do SIWZ.

2. Wykonawca realizuje dostawę, po wcześniejszym (telefonicznym, mailowym lub faksowym) zgłoszeniu daty i godziny dostawy pracownikom Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację dostawy w jednostkach organizacyjnych, zwanych dalej upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. Wykazy upoważnionych pracowników zamawiającego wraz z danymi kontaktowymi i adresami jednostek organizacyjnych zawierają załączniki nr 7.1, 7.2, 7.3. do SIWZ.

3. Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbyć się od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

4. Rozładunek przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem należy do obowiązków Wykonawcy i musi nastąpić w miejscu wskazanym przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

5. Odbioru przedmiotu zamówienia dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego.

6. Pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację przedmiotu zamówienia będzie pracownik określony w § 5 ust. 2 umowy.

7. Podczas odbioru sprawdzana będzie jakość i ilość dostarczonego przedmiotu zamówienia oraz czy odpowiada on złożonej ofercie.

8. Dostarczony przedmiot musi być jednolity asortymentowo pod względem jakościowym, fabrycznie nowy, wolny od wad i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony w nowych i nienaruszonych opakowaniach fabrycznych lub ofoliowanych paczkach oraz posiadał wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do użytkowania oraz potwierdzające ich jakość i bezpieczeństwo.

9. Odbiór zostanie zakończony poprzez podpisanie przez obie strony (Zamawiający i Wykonawca) protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.

10. Dostawę uważa się za zrealizowaną w terminie jeżeli cały przedmiot zamówienia przewidziany dla danej jednostki organizacyjnej Politechniki Gdańskiej znajdzie się w miejscu dostawy, zostanie wniesiony oraz wedle potrzeb zamontowany i zaprogramowany.

11. W momencie odbioru dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: instrukcje obsługi oraz montażu w języku polskim, karty gwarancyjne, niezbędne atesty, certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do użytkowania oraz potwierdzające ich jakość i bezpieczeństwo.

12. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

13. W przypadku dostarczenia artykułów wadliwych lub niezgodnych z ofertą Wykonawcy, pracownik odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia w danej jednostce organizacyjnej Zamawiającego, złoży do Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej, która zostanie rozpatrzona w ciągu 3 dni roboczych (przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy) od dnia jej zgłoszenia. Po upływie tego terminu, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe lub niezgodne z ofertą Wykonawcy artykuły na nowe, wolne od wad i zgodne z ofertą Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych (przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni wolnych od pracy) od dnia rozpatrzenia reklamacji.

14. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu i rozładunku, będącego w gestii Wykonawcy.

16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany sprzętu wskazanego w ofercie Wykonawcy na sprzęt o wyższych bądź lepszych parametrach technicznych lub o wyższej funkcjonalności w przypadku, gdy na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

17. W przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu zamiennego w cenie oferowanej, gdyż wszystkie zamienniki będą znacznie droższe, sprzęt zostanie wyłączony z przedmiotu umowy bez konieczności naliczania kar umownych.

18. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania że oferowany sprzęt spełnia wymagania SIWZ, wraz z ofertą złożył karty produktowe oferowanego sprzętu RTV i AGD (w języku polskim) zawierające co najmniej nw. informacje: nazwę, wyposażenie, funkcje, dane techniczne.

19. Karty produktowe w przypadku złożenia kserokopii muszą być potwierdzone na wszystkich stronach (w języku polskim) przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

20. Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia posiadały co najmniej 24 miesięczny termin gwarancji licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

21. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia wyszczególniony w załączniku 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ na warunkach określonych w kartach gwarancyjnych.

22. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany złożyć wykaz zawierający nazwę, adres i telefony serwisu świadczącego usługi w okresie gwarancyjnym dla przedmiotu zamówienia.

23. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii nie może być dłuższy niż 24 godziny, liczony w dniach roboczych od godziny jej zgłoszenia.

24. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 72 godziny liczony w dniach roboczych od godziny zgłoszenia awarii. Czas usunięcia wad w ramach gwarancji nie może przekraczać 5 dni roboczych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2015 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Odtwarzacze i urządzenia multimedialne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.