„Zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski w ramach projektu: Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót zadania: Zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski w ramach projektu: Zakup oraz zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” – wykonanie robót budowlanych I etap - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi na etapie realizacji robót formalnościami i dokumentacją wykonawczą i powykonawczą.

Zagospodarowanie działek w miejscowości Nowe Brzesko pod bazar miejski obejmuje roboty I etapu robót zgodnie opisem przedmiotu zamówienia, z projektem architektoniczno-budowlanym „ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI NOWE BRZESKO POD BAZAR MIEJSKI WRAZ Z BUDOWĄ: MIEJSC POSTOJOWYMI Z WEWNĘTRZNĄ KOMUNIKACJĄ KOŁOWĄ ORAZ PIESZĄ, ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ, KANALIZACJI OPADOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI ROZSĄCZAJĄCYMI, OŚWIETLENIA TERENU WRAZ Z MONITORINGIEM ORAZ WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ, PRZYŁĄCZAWODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, OGRODZENIAT ERENU WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY”- w zakresie I etapu robót; projektami technicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem: ogrodzenia, rozbiórek budynków widocznych na pzt i oznaczonych do wyburzenia, wycinki drzew widocznych na pzt i oznaczonych do wycięcia . Zakresem robót objęte jest zagospodarowanie terenu, mające na celu uporządkowanie i utwardzenie działek kostką brukową oraz wyznaczenie stanowisk handlowych, w którego zakresie planuje się utworzenie bazaru miejskiego, robotami objęte jest m.in. utwardzenie terenu, utworzenie miejsc postojowych, układ dojść (chodników), dojazdów do miejsc postojowych jako połączenie z istniejącym układem komunikacji, kanalizacja opadowa zakończona zbiornikami rozsączającymi, monitoringiem, oświetleniem terenu wraz z wewnętrzna linią zasilającą , elementami małej architektury, prace w zakresie zieleni, wymagane prace rozbiórkowe, porządkowe, dokumentacja powykonawcza , geodezyjna, wymagana wykonawcza, wymagane pomiary, próby. Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w Załączniku A - opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

32-120 Nowe Brzesko


» Kategoria asortymentowa

  • Oświetlenie i akcesoria
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Nowe Brzesko
ul. Krakowska 44
32-120 Nowe Brzesko
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się