Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Pratkowice.

» Opis zapytania

Budowę obiektów małej architektury w postaci siłowni zewnętrznej, która będzie składać się z urządzeń sportowych, ławek, tablicy informacyjnej, zabawek oraz utwardzeń. Zadanie obejmuje również dostawę i montaż altany ogrodowej o średnicy 4,65 m pokrytej gontem bitumicznym. Wysokość słupów 2,20 m, wysokość do kalenicy 2,70 m.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8 do SWZ,
- przedmiarze robót – załącznik nr 6 do SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

97-525 Pratkowice


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Ochotnicza Straż Pożarna w Pratkowicach
Pratkowice 51
97-525 Pratkowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się