Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz „Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci nN 0,4 kV i SN 15 kV dla potrzeb zasilenia odbiorców w miejscowości Sieradz ul. Staropolna dz. 303/1-303/54”