Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie realizowane w ramach projektu zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa ujęcia wody podziemnej oraz Stacji Uzdatniania Wody na dz. nr ewid. 590 oraz remont ujęcia wody na dz. nr ewid. 591/1, 592/4 w miejscowości Chwalibogowice, gmina Opatowiec w powiecie kazimierskim w systemie „zaprojektuj-wybuduj” realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Planuje się przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach w/w zadania. W zakresie przebudowy, rozbudowy i remontu istniejącego obiektu rozumie się wszystkie działania mające na celu przywrócenie istniejącemu obiektowi jego funkcji, na warunkach określonych w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym.
W zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia należy dokonać:
‐ termomodernizacji istniejącego budynku stacji uzdatniania wody,
‐ remontu 2 istniejących studni podziemnych, na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice oraz remontu jednej istniejącej studni podziemnej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 591/1, 592/4 obręb Chwalibogowice,
‐ demontażu istniejącego ciągu technologicznego uzdatniania wody;
‐ zaprojektowania i wybudowania nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody o wydajności Qmax d= 511,94 m3/d, Qmax h = 15m3/h w miejscowości Chwalibogowice, wraz z budową obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania stacji uzdatniania, w tym niezbędnych instalacji i pompowni II stopnia,
‐ demontażu istniejącego podziemnego zbiornika na wodę, zbiornika na popłuczyny oraz instalacji na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice,
‐ budowy nowego nadziemnego stalowego zbiornika na wodę o objętości 150m3 wraz z fundamentem pod zbiornik,
‐ budowy instalacji technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody – rurociągów wody surowej, rurociągów wody czystej, instalacji płuczących wodą i powietrzem, instalacji dozujących,
‐ budowy zewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 590, obręb Chwalibogowice,
‐ przebudowy sieci wodociągowej na działce nr 590 na sieć PE ø160 SDR11 i wpięcia z pompowni II stopnia do istniejącej sieci wodociągowej, za zgodą i na warunkach zarządcy sieci,
‐ budowę przyłącza wodociągowego,
‐ budowę instalacji energetycznej wewnętrznej i zasilającej SUW,
‐ doboru i budowy pompowni II stopnia,
‐ wymiany ogrodzenia oraz bramy wjazdowej i furtki na działce nr ewid. 590 obr. Chwalibogowice,
‐ budowy parkingu na działce nr 590 i drogi dojazdowej do budynku SUW.
- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego leży w zakresie Wykonawcy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

28-520 Opatowiec


» Kategoria asortymentowa

 • Pomiary, badania i odbiory techniczne
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
 • Woda i ścieki
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej

» Dane nabywcy

Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się