Powrót

Dostawa sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wszelkie wymogi przepisów dotyczących prawa dopuszczenia do użytkowania ich na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinny spełniać urządzenia przed dopuszczeniem ich do użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nie używany, kategorii pierwszej. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia ma być kompletny, nieuszkodzony, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw.
3. Zamówienie zostało podzielone na 5 (pięć) części wg poniższego zestawienia:
Część I - Dostawa urządzeń sieciowych
Część II - Dostawa drukarek
Część III - Dostawa komputerów i monitorów
Część IV - Dostawa akcesoriów i osprzętu komputerowego
Część V - Dostawa urządzenia UPS wraz z usługą wniesienia, uruchomienia i przeprowadzenia pomiarów.
4. Szczegółowy opis danych technicznych, wyposażenia, gwarancji i innych wymagań dotyczących zamawianego asortymentu zawarty jest w załączniku nr 1.I -1.V do SWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 09:00


» Lokalizacja

01-001 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Licencje i oprogramowanie
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-001 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się