Hurtowy zakup z dostawą do Zamawiającego oleju napędowego.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Hurtowy zakup z dostawą do zamawiającego oleju napędowego.
Zamówienie obejmuje zakup z dostawą do Gminy Wielgomłyny w 2023 roku oleju napędowego w ilości maksymalnie 35000 litrów.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
a) opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji:
- wskazana ilość dostawy oleju napędowego jest ilością maksymalną, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości paliwa. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości paliwa,
- dostawa paliwa następować będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, które jednak nie będą częstsze niż dwa razy w ciągu każdego miesiąca przez cały okres obowiązywania umowy,
- olej napędowy winien posiadać właściwości fizyko-chemiczne i wydajnościowe gwarantujące odpowiednią jakość i spełnienie obowiązujących norm,
- przy każdej dostawie należy przedstawić dowód dostawy, świadectwo jakości na olej napędowy,
- dostawę oleju napędowego należy realizować po pisemnym zgłoszeniu faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego,
- dostawa oleju napędowego nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasady, że dostawy będą realizowane w godzinach od 730 do 1500,
- projektowane postanowienia umowy załącznik nr 4 do SWZ.
Wymagania określone w SWZ muszą być spełnione. Niespełnienie ww. wymagań będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

97-525 Wielgomłyny


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Gmina Wielgomłyny
ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się