Zimowe utrzymanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023

» Opis zapytania

Odśnieżanie dróg gminnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w sezonie 2022/2023
1. Określenie przedmiotu zamówienia

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg zalicza się:
­ utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez ich odśnieżanie,
­ zwalczanie w sposób ciągły śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni drogowych materiałami szorstkimi,
­ pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu,
­ całodobowa dostępność pod numerem telefonicznym.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych:

Zadanie IV - SOŁECTWO KOKUSZKA
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania - Zakres
1. Od źródełka wody mineralnej w Głębokiem do osiedla Certez i Cerchla – 2100 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,

Zadanie V - SOŁECTWO KOKUSZKA
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania - Zakres
1. Od Polanek do domów nr 67 – 2000 – III - odśnieżanie,

Zadanie VI - SOŁECTWO GŁĘBOKIE
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania - Zakres
1. Od Wosiów do Kuców, od Kuców do Cieleckich – 700 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,

Zadanie XI - OSIEDLE KOSARZYSKA
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania - Zakres
1. Droga na Podbukowiec od skrzyżowania z drogą główną w k. Polakiewicze, Kuligi – 850 – III - odśnieżanie, posypywanie na podjazdach,

ZADANIE XIV
Nazwa drogi – Długość odcinka – Kolejność odśnieżania – Zakres
1. Lyskowa w k. p. Jarzębak, p. Goryca - 300 m – III – odśnieżanie

2. Zamawiający zastrzega prawo do uszczegółowienia zakresów utrzymywanych dróg w poszczególnych częściach (ich długości, ewentualnie dodatkowe odcinki) oraz zakresu posypywania.
3. Określona w formularzu ofertowym planowana ilość godzin do przepracowania jest wartością szacunkową i może ulec zmianie, zwiększeniu lub zmniejszeniu do 50% (prawo opcji) w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi. Powyższe nie może stanowić podstawy roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Rozliczenia dokonywane będą w oparciu o faktycznie przepracowany czas.
4. Minimalna wartość zamówienia nie będzie mniejsza niż 50% maksymalnej ilości godzin określonej w formularzu ofertowym.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:
5.1. Przystąpienie do odśnieżania niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych.
5.2. Wykonawca zobowiązuje się do 24 - godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową.
5.3. Rozpoczęcie odśnieżania niezwłocznie, jednak nie później niż 1 godzina od momentu otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego.
5.4. Samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi w godzinach nocnych, w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj. intensywnych opadów śniegu, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji.
5.5. Usuwanie śniegu z dróg przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, zjazdach i miejscach przeznaczonych dla ruchu pieszych.
5.6. Używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego.
5.7. Sprzęt do odśnieżania i usuwania oblodzeń powinien być przygotowany w takim
stopniu, aby Wykonawca mógł go użyć do pracy w ciągu max. 1 godziny od momentu
telefonicznego zlecenia Zamawiającego lub od momentu wystąpienia zjawiska
powodującego utrudnienia w ruchu na drodze na skutek warunków atmosferycznych.
Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg
powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej
zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu drogowym. Wykonawca na czas realizacji usługi winien dysponować sprzętem umoż

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.12.2022 | 10:00


» Lokalizacja

33-350 Piwniczna-Zdrój


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się