Dostawa materiałów gospodarczych do laboratoriów dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. SPRAWA NUMER: 92/2014/PN/INŻ-SAP

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów gospodarczych do laboratoriów dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Poszczególny przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganą liczbą asortymentu

i w ilościach określonych w SIWZ.

3. Dostarczony asortyment ma być pierwszej jakości (odpowiadać polskim normom jakościowym PN), fabrycznie nowy (nie regenerowany), wolny od wad fizycznych i prawnych.

4. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP. WYKONAWCA powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. Podane przez ZAMAWIAJĄCEGO nazwy (znaki towarowe) zamawianego asortymentu mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianego asortymentu, przy czym ZAMAWIAJĄCY dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2014 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Środki czystości
  • Leki i produkty lecznicze
  • Walizki i torby
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się