Modernizacja drogi gminnej nr 292475 K Witowice Dolne – Cisowiec w km 0+300,00 – 0+700,00 i 1+000,00 – 1+260,00

» Opis zapytania

4. Zamierzenie budowlane polega na: rozbiórce części istniejącej zniszczonej podbudowy około 10-20 cm z kruszywa łamanego, stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem do grubości 30 cm, wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C ¾, grubości 18 cm, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu cementowego grubości 15 cm i szerokości 3 metrów, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm ze skropieniem emulsją asfaltową, wykonaniu przepustów fi 500, fi 1000, wykonaniu narzutu kamiennego typu ciężkiego, wykonaniu korytek betonowych na ławie betonowej oraz montażu barier N2W2.
4.1 Parametry techniczne drogi:
- klasa drogi :D
- kategoria ruchu: KR1,
- ilość pasów ruchu 1x2,
- nawierzchnia: betonowa,
- szerokość jezdni: 3,00 m,
- szerokość poboczy: od 0,5 m do 1,0 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni: 2%.
4.2 Zakres prac rozbiórkowych obejmuje:
- częściową rozbiórkę, wzmocnieniu i uzupełnieniu warstw podbudowy i ułożeniu pakietu warstw betonowych,
- rozbiórkę elementów odwodnienia,
- usunięcie materiału pozyskanego z rozbiórki i oczyszczenia terenu.
4.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni:
- 15 cm w-wa ścieralna z betonu cementowego,
- warstwa poślizgowa – powierzchniowe utrwalenie,
- 18 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4
- 30 cm w-wa gruntu stabilizowanego cementem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.10.2022 | 09:00


» Lokalizacja

33-314 Łososina Dolna


» Kategoria asortymentowa

  • Metale
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Łososina Dolna
Łososina Dolna 300
33-314 Łososina Dolna
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się