Usługa realizacji kompleksowych warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia Współpracy” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOW K-P na lata 2014-2020 Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo” Działanie 9.2 „Włączenie społeczne” Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” z podziałem na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Akademia
Współpracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo” Działanie 9.2 „Włączenie społeczne” Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” , zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ oraz z projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 doSWZ.
2. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na trzy części:
Część I Warsztaty zmierzające do podjęcia zatrudnienia- zasoby i bariery, kompetencje społeczne (640h).
Część II Warsztaty zmierzające do podjęcia zatrudnienia- dokumenty rekrutacyjne, rozmowy kwalifikacyjne (384h).
Część III Warsztaty z zakresu prawa pracy, zakładania działalności lub spółdzielni socjalnych(288h).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.10.2022 | 09:00


» Lokalizacja

87-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia
  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Marii Konopnickiej 13
87-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się