Powrót

ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WOLINIE - W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowalnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wolinie, w formule zaprojektuj i wybuduj” wraz z kompletnym wyposażeniem, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 11/4 i nr 11/3 obręb 5 miasta Wolin, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. „Rozbudowa PSZOK w Wolinie”, zwany dalej „PFU”.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:
1) powierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch ciężki, plac o powierzchni min. 1800 m2, w tym powierzchnia pod kontenery i pojemniki, powierzchnia pod magazyny oraz zjazd z drogi,
2) kontenera z zapleczem socjalno-biurowym (biuro, toaleta),
3) kontenera (magazynu) dla odpadów niebezpiecznych,
4) punktu przyjęcia przedmiotów do ponownego użycia (magazyn),
5) infrastruktury towarzyszącej, instalacji i urządzeń:
• waga samochodowa (40 ton),
 kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, odpowiednio oznaczone i opisane;
 instalacja wodociągowa z przyłączem do zaplecza socjalno-biurowego (przyłącze, w razie potrzeby rozbudowa, przebudowa lub wymiana sieci w wymaganym zakresie), hydrant ppoż. min. DN-80 10l/s lub inny zgodnie z wymaganiami ppoż.),
 instalacja elektryczna, w tym system oświetlenia placu, zasilanie i oświetlenie obiektów, a także wyposażenie i niezbędne systemy komputerowe do obsługi w szczególności wagi i systemu monitoringu,
 instalacje kanalizacyjne: ścieków bytowych i przemysłowych,
 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
 tablice informacyjne,
 ogrodzenie, z bramą wjazdową automatycznie otwieraną z dzwonkiem,
 zieleń (obsiew mieszanką traw).

6) zjazd z drogi powiatowej:
• komunikacja z terenem objętym inwestycją, odbywać się będzie poprzez wykorzystanie istniejącego zjazdu z drogi powiatowej,
• na ryc. 2 przedstawiono szkic z lokalizacją zjazdu istniejącego,
• inwestycja obejmuje przeprojektowanie przedmiotowego zjazdu,
• w świetle zjazdu znajduje się przepust melioracyjny.
W ramach inwestycji przewidziano także roboty ziemne i niwelacyjne, ewentualne roboty dostosowawcze, likwidację kolizji (np. przełożenie sieci i instalacji).

2. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa etapy:
2.1. Etap 1 Przedmiotu Zamówienia, obejmujący: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji oraz uzyskanie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) dokumentację projektową budowlaną;
2) dokumentację projektową wykonawczą;
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
4) kosztorys szczegółowy, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach określonych w § 14 ust. 5 pkt 1-2 umowy ( waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp.);
5) Pozwolenie na budowę.

2.2. Etap 2 Przedmiotu zamówienia, obejmujący:
1) Wykonanie prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym:
a) zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy;
b) doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż. i BHP;
c) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej.
2) Wykonanie robót budowlanych i wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, zgodnie z PFU, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa, (także prawa

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.08.2022 | 11:00


» Lokalizacja

72-510 Wolin


» Kategoria asortymentowa

 • Inne
 • Metale
 • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
 • Pozostałe prace budowlano-remontowe
 • Usługi aranżacji terenów
 • Usługi budowy instalacji
 • Usługi demontażu
 • Usługi drogowe i kolejowe
 • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
 • Usługi projektowe
 • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów
 • Usługi doradcze

» Dane nabywcy

Gmina Wolin
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się