Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023

» Opis zapytania

1. Podział na zadania:

1) Zadanie I - Zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miasta Piły.
Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
- ręczne oczyszczanie ze śniegu przystanków komunikacji miejskiej;
- ręczne posypywanie piaskiem przystanków komunikacji miejskiej;
- usuwanie oblodzenia z przystanków komunikacji miejskiej (ręczne skuwanie lodu);
- wywóz nadmiaru śniegu i lodu na odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem;
- oczyszczanie z piasku przystanków komunikacji miejskiej w trakcie i po zakończeniu akcji zimowej.

2) Zadanie II - Zimowe utrzymanie - schodów, kładek, przejść, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie miasta Piły.
Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
- ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu schodów, kładek, przejść,
- ręczne posypywanie piaskiem schodów, kładek, przejść,
- mechaniczne odśnieżanie ciągów pieszych i chodników,
- mechaniczne posypywanie piaskiem ciągów pieszych i chodników,
- mechaniczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem ciągów pieszych i chodników,
- ręczne oczyszczanie ze śniegu i lodu dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych,
- ręczne posypywanie piaskiem dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych,
- wywóz nadmiaru śniegu i lodu na odległość do 10km z załadunkiem i wyładunkiem,
- zlecenia dodatkowe – Mechaniczne i ręczne odśnieżanie z równoczesnym posypywaniem,
- oczyszczanie z piasku schodów, kładek , przejść, ciągów pieszych, chodników, dojść
do parkomatów oraz parkingów płatnych w trakcie i po okresie zimowym.

2. Wykonawca w trakcie realizacji zadania musi dysponować magazynem do przechowywania min. 20 ton piasku (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II).

3. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie dysponował wystarczającą ilością osób potrzebną do wykonania zadań objętych przedmiotem zamówienia – min. 4 osoby (dotyczy osobno zadania I oraz zadania II)

4. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) polegających na obsłudze sprzętu wymaganego do wykonywania prac związanych zimowym utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej, schodów, kładek, ciągów pieszych i chodników, dojść do parkomatów oraz parkingów płatnych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2022/2023.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3.1. oraz 3.2. do SWZ).

6. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

7. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2022 | 09:00


» Lokalizacja

64-920 Piła


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
ul. gen. Władysława Andersa 10
64-920 Piła
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się