Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo"
Zamówienie dotyczy przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szydłowo - ulica Akacjowa, ulica Modrzewiowa, ulica Bukowa, ulica Klonowa, ulica Brzozowa.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę jezdni, zjazdów, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, poprawę systemu odwodnienia drogi poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej. Drogi gminne projektuje się w śladzie istniejącej gruntowej.
Przebudowa drogi ma zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego, poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkańców miejscowości Szydłowo oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia.
Zakres prac obejmować będzie:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- wycinkę i karczowanie drzew kolidujących z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu,
- wycinkę wszystkich krzewów z całego pasa drogowego,
- ochronę istniejących drzew w okresie budowy,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbiórek lub regulacji wysokościowych istniejących nawierzchni,
- rozbiórka lub regulacja wysokościowa istniejących krawężników, ścieków, oporników i obrzeży itp.,
- rozbiórka lub przestawienie istniejącego oznakowania,
- przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
- budowę kanału technologicznego,
- kanalizacji deszczowej,
Roboty drogowe:
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie systemu odwodnienia drogi,
- budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejącej nawierzchni,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowa lub przebudowa istniejących chodników, ciągów pieszo-jezdnych itp.,
- budowa nowych i przebudowę dotychczas istniejących w terenie zjazdów indywidualnych,
- wykonanie robót wykończeniowych tj., umacnianie i profilowanie poboczy,
- budowa lub przebudowa krawężników, ścieków, oporników i obrzeży,
Organizacja ruchu:
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz z konstrukcjami,
- wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wyznaczenie przejść dla pieszych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2022 | 10:00


» Lokalizacja

06-516 Szydłowo


» Kategoria asortymentowa

  • Opakowania przemysłowe
  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
06-516 Szydłowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się