świadczenie usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów z dzierżawą pomieszczeń Zamawiającego na okres 12 miesięcy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego i pod jego nadzorem, usług w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów (tj. planowania zamówień, produkcji i dystrybucji posiłków, doposażenia oddziałów szpitalnych w zakresie gastronomicznym, ogółu czynności porządkowo organizacyjnych) w okresie 12 miesięcy przez Wykonawcę wyłonionego w trakcie postępowania oraz dzierżawa powierzchni Zamawiającego, o powierzchni 1259,4 m2. Wykonawca na własny koszt i według własnych potrzeb wyposaży wydzierżawione pomieszczenia celem prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy. Przeciętna ilość pacjentów żywionych w okresie 2019-2021 to 260 osobodni. Przewidywana ilość pacjentów żywionych w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy to 290 osobodni.
Wykonawca zaproponuje kwotę 1 osobodnia żywienia pacjentów oraz przewidywany średni dzienny koszt surowców („wsad do kotła”), z zachowaniem podanych poniżej wymagań jakościowych, ilościowych i dietetycznych posiłków, jak również mając na uwadze, iż wymagany stosunek „wsadu do kotła” do ceny 1 osobodnia powinien wynosić nie mniej niż ≥ 40%.
Całość zamówienia obejmuje:
1. Świadczenie kompleksowych usług żywieniowych:
a. Usługa żywienia obejmuje ogół czynności związanych z przygotowaniem i dystrybucją (w systemie zaproponowanym przez Wykonawcę, dostosowanym do warunków i specyfiki Szpitala) posiłków (z artykułów spożywczych przez siebie zakupionych) według zamówień z oddziałów, z podziałem na diety, uwzględniając: diety standardowe, diety łączone, indywidualne diety specjalne, zamówienia dodatkowe oraz posiłki regeneracyjne.
b. W wyjątkowych sytuacjach usługa może wymagać zorganizowania we własnym zakresie wyżywienia (zgodnie z warunkami umowy i z pełną odpowiedzialnością), w przypadkach czasowego braku możliwości przygotowania posiłków w siedzibie Zamawiającego (przez okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym dodatkowe koszty z tym związane ponosi Wykonawca). Sytuacja taka może np. zaistnieć w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych w pomieszczeniach dzierżawionych, jak również w sytuacjach zagrożeń (np. epidemiologicznych i innych) i/lub i ewakuacji dla ewakuowanych i biorących udział w akcji ratowniczej.
c. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i według własnych potrzeb wyposażyć wydzierżawione pomieszczenia celem prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy oraz do bieżącego uzupełniania wymaganych do prowadzenia produkcji posiłków urządzeń, sprzętu, naczyń i innych elementów wyposażenia (z przeznaczeniem dla zakładów gastronomicznych, a nie użytku domowego).
d. Wykonawca dba o należyty stan techniczny dzierżawionych pomieszczeń (pomieszczeń, ścian, narożników, oświetlenia, itp.), wszelkich urządzeń, sprzętu i innych elementów wyposażenia, prowadząc bieżący serwis, jak również przeprowadzając na własny koszt okresowe przeglądy, konserwacje wraz ze stosownymi świadectwami wzorcowania, itp.
Zobowiązanie kontroli dotyczy także wykorzystywanych dźwigów osobowych oraz posiadanego na wyłączność dźwigu towarowo-osobowego. W przypadku dźwigów osobowych - w sytuacjach ewidentnej winy po stronie Wykonawcy wezwanie serwisu znajduje się po stronie Wykonawcy, w pozostałych sytuacjach awaryjnych - serwis wzywany jest przez Dział Techniczny Zamawiającego).
Po zakończeniu umowy, po skontrolowanym stanie technicznym i eksploatacyjnym: dzierżawione pomieszczenia w stanie nie pogorszonym podlegają zwrotowi i przekazaniu Zamawiającemu.
e. Po stronie Wykonawcy znajduje się również dbałość o przeznaczone do gastronomii, dopuszczone do kontaktu z żywnością, wysokiej jakości artykuły jednorazowe (sztywne i szczelne w przypadku pojemników) oraz profesjonalne i efektywne środki chemiczne, gwarantujące czystość zarówno dzierżawionego obszaru, jak i sprzętu na poziomie wizualnym oraz przede wszystkim mikrobiologicznym.
f. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powst

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2022 | 10:30


» Lokalizacja

04-749 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się