Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa”

» Opis zapytania

1) Przedmiot zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu drogi gminnej ul. Sosnowej w miejscowości Borowa Góra, w podziale na dwa etapy: odrębnie dla działek nr ewid. 153/2, 155/1, 153/43 obr. Borowa Góra oraz odrębnie dla działki 153/29 obr. Borowa Góra gm. Serock, polegającego na ulepszeniu nawierzchni w obrębie dotychczasowego pasa drogowego wg. zakresu przedstawionego na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.
2) Podstawowym celem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych do organu administracji architektoniczno-budowlanej a także wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dokumentację należy sporządzić w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisami art. 99 - 103 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).
3) Założenia projektowe – opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa ma uwzględniać:
- budowę jezdni dwukierunkowej o nawierzchni bitumicznej (o uproszczonej konstrukcji: warstwa ścieralna, ułożona na istniejącej nawierzchni jako wystarczającej warstwie podbudowy wymagającej jedynie doziarnienia, profilowania),
- powierzchniowe odwodnienie projektowanej nawierzchni (pobocza chłonne z kruszywa łamanego),
- budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej – tylko do nieruchomości zabudowanych,
- budowę połączenia (zjazd/skrzyżowanie) z drogą gminną Nr 180423W ul. Lipowa,
- regulację wysokościową urządzeń infrastruktury zlokalizowanych w obszarze pasa drogowego,
- wykonanie stałej organizacji ruchu, w tym wykonanie urządzeń BRD spowalniających ruch - Wykonawca opracuje projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający elementy BRD w postaci progów zwalniających oraz oznakowanie poziome i pionowe, uzyska wymagane opinie i zatwierdzenia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.07.2022 | 11:30


» Lokalizacja

05-140 Serock


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Miasto i Gmina Serock
ul. Rynek 21
05-140 Serock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się