Przebudowa ul. Zacisze w Garwolinie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Zacisze w Garwolinie. Realizacja zadania obejmuje Przebudowę ulicy Zacisze w Garwolinie w km 0+000 ÷ 0+315.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
- roboty przygotowawcze, w tym: prace pomiarowe;
- roboty ziemne, w tym wykonanie nasypów;
- wykonanie odwodnienia polegającego na rozebraniu istniejącego przepustu, wykonaniu nowego przepustu o średnicy 60 cm., posadowienia studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wykonania przykanalików z rur PCV o średnicy 300 mm, ułożenia drenu o średnicy 100 mm w otulinie z geowłókniny;
- posadowienie krawężników betonowych wystających na ławie betonowej wraz z podsypką cementowo – piaskową;
- wykonanie ławy betonowej pod ściek;
- wykonanie ścieku z elementów betonowych o wym. 15 x 60 x 50 cm na podsypce cementowo – piaskowej, grubość
prefabrykatu 15 cm;
- posadowienie obrzeży betonowych;
- wykonanie warstwy odsączającej w korycie chodnik, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
- wykonanie nawierzchni chodnika kostki brukowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo – piaskowej;
- wykonanie podbudowy, w tym: warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, przy grubości
warstwy po zagęszczeniu 20 cm, podbudowy z kruszyw łamanych przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową ;
- wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy o zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie warstwa ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, KR-3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4
cm;
- przełożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szarej (podsypka cementowo – piaskowa)
- regulację pionów studzienek dla urządzeń podziemnych – włazy kanałowe;
- regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i gazowe;
- ręczne plantowanie terenów zielonych;
- wykonanie oznakowania pionowego;
- wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm, układanej na podsypce
cementowo - piaskowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SWZ: Projekt
budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna, ponadto udostępnia się przedmiar robót.
Pozycje niewynikające wprost z dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej a ujęte w przedmiarach należy
uwzględnić w cenie brutto oferty
Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn., jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty.
Zamawiający zaznacza, że opis przedmiotu zamówienia - szczegółowy zakres zamówienia, który określa SWZ, został
sporządzony z uwzględnieniem zapisów art. 100 Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.07.2022 | 10:00


» Lokalizacja

08-400 Garwolin


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Miasto Garwolin
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się