Zakup wraz z dostawą wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup wapna nawozowego z przeznaczeniem na wapnowanie gruntów rolnych na terenie Gminy Żukowice w łącznej ilości 1851,85 Mg ( ok. 3011 BIG BAGÓW oraz 1804 worków 25 kg) wraz z dostawą w miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy lub sołtysa danej wsi na terenie gminy Żukowice, powiat głogowski, woj. dolnośląskie
Zakres zamówienie obejmuje:
- dostawę nawozu granulowanego o zawartości nie mniejszej niż 50% CaO oraz wilgotności max 0,2% i reaktywności 95-100% w ilości 1851,85 Mg, spełniające wymagania Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007 r. (Dz.U. 2021 poz. 76) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. 3 2010 nr 183 poz. 1229) Załącznik Nr 6 „Typy wapna nawozowego oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla tych typów”;
- koszty dostawy wapna we wskazane miejsca, koszty załadunku, rozładunku ponosi Wykonawca dostawy;
- wapno nawozowe musi zawierać atesty wydane na podstawie badań wykonanych przez akredytowane
laboratorium. Atesty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu dostawy oraz załączy do faktury po zakończeniu realizacji zadania.
- dostawa powinna być realizowana samochodem samowyładowczym o ładowności do 27 Mg. Zamawiający w załączeniu podaje wykaz miejscowości wraz z ilością wapna przypadającą na każdą miejscowość.
- Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy szczegółowy, imienny wykaz rolników z terenu Gminy Żukowice z określeniem ilości, do których należy dostarczyć wapno nawozowe.
- Wykonawca zobowiązany jest to dostarczenia wapna dla poszczególnych rolników wskazanych przez Zamawiającego zgodnie wykazem (dostarczonym w dniu zawarcia umowy) w ilości ok. 163 rolników. Do zrealizowania ww. celu Wykonawca będzie wspomagał się osobami upoważnionymi przez Zamawiającymi oraz sołtysami.
- potwierdzeniem dostarczenia wapna nawozowego będzie wystawiony przez Wykonawcę dowód WZ zawierający: datę dostawy, nazwę Wykonawcy, imię, nazwisko i adres rolnika, rodzaj wapna i ilość należnego wapna, cenę i wartość w zł. Dokument WZ powinien być wystawiony w trzech egzemplarzach i potwierdzony przez rolnika podpisem. Jeden egzemplarz WZ dla Wykonawcy, jeden dla rolnika, jeden dla Zamawiającego (załączony do faktury wystawionej przez Wykonawcę).
- podstawą do wypłacenia należności za wykonanie zamówienia będzie faktura wystawiona dla Gminy Żukowice i załączone do faktury dowody WZ oraz atesty.
- Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia badań dostarczanego przez Wykonawcę wapna w trakcie
realizacji zadania.
- podaną ilość wapna należy traktować jako szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. W takim przypadku Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów wapna bez jakichkolwiek konsekwencji.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu dostaw.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.07.2022 | 09:00


» Lokalizacja

67-231 Żukowice


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Gmina Żukowice
Żukowice 148
67-231 Żukowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się