Sporządzenie dokumentacji na remont pomieszczeń Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia
1) przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji na remont pomieszczeń Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c, w tym:
a) dokumentacji projektowej, w tym przedmiaru robót,
b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) kosztorysu inwestorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
2) szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
Zainteresowani Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej pomieszczeń Delegatury w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c.
Celem odbycia wizji Wykonawcy należy telefonicznie umówić się na konkretny dzień i godzinę (tel. 24 352 90 18, 24 352 90 22).
2. Termin realizacji zamówienia
W zakresie sporządzenia dokumentacji - nie przekraczający 30 od daty podpisania umowy. Wykonawca może zaoferować krótszy termin niż 30 dni.
W zakresie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych- do dnia zakończenia robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.07.2022 | 12:00


» Lokalizacja

00-613 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się