Dostawa przenośnego spektrometru ramanowskiego dla Katedry Fizyki Molekularnej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) zakup i dostawa mobilnego spektrometru Ramana z ręczną sondą światłowodową oraz laserem do Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Szczegółowy opis parametrów aparatury zawiera „Specyfikacja techniczna” załącznik nr 2 do SWZ,
2) załadunek i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie,
3) świadczenie usług serwisowych, pomoc techniczna przez cały okres gwarancji.
Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 6 „Projektu umowy” załącznik nr 6 do SWZ.
2. Aparatura musi być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. Musi być wolna od wszelkich wad i uszkodzeń, kompletna. Nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura musi spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Aparatura powinna być zapakowana w oryginalne opakowanie producenta. A jeśli jest to konieczne to powinna być opakowane w zewnętrzne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2022 | 10:30


» Lokalizacja

90-924 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się