Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Widgiry

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej o nr dz. 143/143, obr. Jagiele. Długość odcinka do przebudowy ok. 151 m. Nawierzchnia drogi wewnętrznej wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Roboty budowlane obejmują :
- rozbiórkę elementów istniejących niezbędnych dla celów realizacji projektu (m. in. istniejące krawężniki i nawierzchnie betonowe),
- wyrównanie istniejącej podbudowy,
- wykonanie niezbędnych warstw podbudowy oraz krawężników betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- wykonanie systemu odwodnienia w granicach działki drogowej,
- uporządkowanie terenu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikiem nr 9 do niniejszej SWZ. Załączony przedmiar robót -załącznik nr 10 ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.06.2022 | 09:00


» Lokalizacja

19-520 Banie Mazurskie


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Banie Mazurskie
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się