Zakup węży przemysłowych - skład konsygnacyjny

» Opis zapytania

I. Przedmiot zapytania
Niniejszy dokument jest oficjalnym zapytaniem ofertowym wystosowanym przez IMPEL SA - Biuro Zakupów Grupy Impel, które jest operatorem grup zakupowych dla Grupy Impel i jednocześnie prowadzi postępowania zakupowe w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Impel.
Poniższe zapytanie zostało wystosowane w imieniu i na rzecz Spółki Climbex sp. z o.o.
Więcej informacji o Grupie Impel znajdą Państwo na naszej stronie www.impel.pl
Przedmiotem zapytania jest wybór dostawcy, z którym podjęta zostanie współpraca w zakresie dostaw na podstawie umowy na skład konsygnacyjny

Zapytanie składa się z:
* Specyfikacja
* Formularz ofertowy

II. Kompletna oferta musi zawierać:
-------------------------------------------- OBLIGATORYJNIE --------------------------------------------
1. Prezentacja Oferenta:
• dane teleadresowe Oferenta (nazwa, forma działalności, adres siedziby, telefon, email),
• wykaz osób uprawnionych do kontaktu w sprawie przedmiotowego zapytania ofertowego wraz z danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, stanowisko, adres, telefon, email),
• opis działalności Oferenta,
• Inne dane dotyczące Oferenta.

2. Przedmiot oferty i oferta cenowa:
• opis przedmiotu oferty,
• wypełniony Druk Ofertowy (Załącznik nr 1 do oferty) w formie elektronicznej excel,
• specyfikacja techniczna – opis przygotowany przez Oferenta lub akceptacja przekazanych w zapytaniu ofertowym założeń,
• sposób realizacji kontraktu, w tym harmonogram,
• oddelegowany zespół do realizacji kontraktu,
• przyjęte założenia – jak np. czasy reakcji, ilości, transze dostaw, miejsca dostaw,
• zakres terytorialny – jeśli dotyczy,
• warunki gwarancji/rękojmi.

3. Najważniejsi klienci w ostatnich 3 latach / referencje
• lista znaczących klientów Oferenta w Polsce w zakresie zbieżnym do Przedmiotu Zapytania.
• Przynajmniej 3 listy referencyjne od najważniejszych Klientów (nie starsze niż z ostatnich dwóch lat)

-------------------------------------------- OPCJONALNIE --------------------------------------------
4. Deklaracja współpracy w ramach usług świadczonych przez Spółki Grupy IMPEL wymienionych na stronie internetowej www.impel.pl i wskazanie obszaru oraz osoby odpowiedzialnej za zakupy w danym obszarze.
SKUTEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5. Biorąc udział w postępowaniu Oferent wyraża gotowość dostarczenia wyznaczonych przez Zamawiającego nieodpłatnych wzorów do testów (o ile dotyczy to przedmiotu postępowania).
6. Jeśli Oferent proponuje w ramach oferty składanej w postępowaniu usługi podmiotu trzeciego, warunkiem skuteczności oferty jest szczegółowe wykazanie podstaw prawnych (w tym umownych) oferowania usług podmiotu trzeciego.

III. Termin obowiązywania oferty
Oferent będzie związany ofertą w ciągu przynajmniej 30 dni od dnia upływu składania ofert.

IV. Warunki składania ofert
1. Komplet dokumentów, wyszczególnionych w pkt. II, należy złożyć w formie elektronicznej na platformie zakupowej, w terminie wskazanym w parametrach postępowania.
2. Wszelkie dodatkowe pytania i wyjaśnienia mogą być wymieniane między prowadzącym postępowanie a Oferentem poprzez platformę zakupową.


Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w wyczerpujący sposób dostarczyć Państwu informacji odnośnie naszych oczekiwań.
W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.06.2022 | 14:00


» Lokalizacja

53-111 Wrocław


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Centralne Biuro Zakupów
Ślężna 118
53-111 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się