Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka gminnego w Przechlewie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka gminnego w Przechlewie.

2. Dostawa wyposażenia została podzielona na dwie części:

Część 1 - Meble i akcesoria towarzyszące oraz zabawki

Część 2 - Sprzęt gospodarstwa domowego i IT

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Zestawienie wyposażenia żłobka stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe, można zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i wyroby. Będzie to podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu nie równoważności zaproponowanych zamienników.

4. Oferowane produkty powinny być bezpieczne i prawidłowo oznakowane, co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 229, poz. 2275 z późn. zm.)

Wszystkie produkty, w tym szczególnie meble wprowadzane do obrotu muszą posiadać etykiety z napisami z języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt.

5. Wszystkie dostarczone meble dla dzieci i zabawki muszą być dopuszczone dla dzieci w wieku 0-3 lat oraz spełniać wymagania: Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925) w części dotyczącej dostosowania mebli do wymagań ergonomii, wyposażenia posiadającego atesty i certyfikaty oraz zabawek spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz oznakowania znakiem CE; Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. nr 83, poz. 454 z późn. zm.)

6. Na każdym sprzęcie elektrycznym domowego użytku musi znajdować się znak CE umieszczony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzający zgodność sprzętu z wymaganiami Dyrektywy 2006/95/WE i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155, poz. 1089 z późn. zm.).

7. Przed realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wymiarów poszczególnych pomieszczeń z natury i dostosować wymiary mebli i urządzeń do stanu faktycznego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2015 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Materiały i sprzęt edukacyjny
  • Meble
  • Zabawki
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się