„Budowa windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze w Toruniu”.

» Opis zapytania

1. Opis przedmiotu zamówienia.
1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Budowa windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze w Toruniu”.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) budowa wewnętrznego szybu windowego o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni utwardzonej; wykonanie podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych związanych z budową windy;
2) dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym o wymiarach światła kabiny 110x160cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych; winda będzie obsługiwała 4 poziomy: piwnicę, parter, I i II piętro.
1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Szymona Wiśniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „STRUKTURO Szymon Wiśniewski”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą oraz na podstawie oględzin terenu budowy.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Realizacja zadania stanowi funkcjonalną całość i nie ma uzasadnienia podziału zamówienia na części.
3. Oferty wariantowe - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Katalogi elektroniczne - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. budowa wewnętrznego szybu windowego
o konstrukcji murowanej, usztywnionej wieńcami żelbetowymi, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej; budowa pochylni zewnętrznej umożliwiającej wjazd do budynku z nawierzchni

utwardzonej; wykonanie podłączenia elektroenergetycznego i teletechnicznego windy; usunięcie kolizji sanitarnych związanych z budową windy, dostawa i montaż windy osobowej o napędzie elektrycznym
o wymiarach światła kabiny 110x160 cm przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych
w lokalizacji, o której mowa w pkt 1.1. SIWZ.
Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 112 804,39 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.=
6. Rozwiązania równoważne
1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapew

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się