Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza.

» Opis zapytania

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza w części I (mała architektura) w części II (zieleń)
1.2. Część I
„Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza” w części I (mała architektura) zgodnie z dokumentacją stanowiącą integralną część umowy która stanowi załącznik do swz.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z odpowiednim montażem trwałych barier ochronnych przed dewastacją, ustawieniem z mocowaniem w gruncie koszy na psie odchody w kolorze szarym, zawieszeniem budek lęgowych na drzewach,
1) Montaż w terenie elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Usług DDD Zbigniew Zeja, Pracownia Projektowa VERDE ART stanowiącej integralną część umowy będącej załącznikiem do swz.
1.3. Część II
„Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza” w części II (zieleń) zgodnie z dokumentacją stanowiącej integralną część umowy będącej załącznikiem do swz.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie terenu, dostarczenie i posadzenie roślin, rekultywację trawników,
2) utrzymanie wszystkich posadzonych roślin, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
w tym w szczególności: podlewanie min. 4 razy w miesiącu w ilości 50 l/drzewo (rano lub wieczorem) przy zastosowaniu worków do kropelkowego podlewania typu treegator, 15 l/krzew/trawę ozdobną oraz 10 l/m2 bylin i zrekultywowanych trawników, pielenie posadzonych roślin min. 2 razy w miesiącu (w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca)
w przypadku drzew posadzonych w trawniku pielenie dotyczy tylko wykorowanej misy wokół drzewa wraz z odcięciem brzegów od trawnika, w przypadku drzew posadzonych w misach chodników należy wypielić całą nieutwardzoną powierzchnię, uzupełnianie ściółki do grubości 5 cm, poprawa geowłókniny, naprawa i uzupełnianie opalikowania drzew, poprawa i uzupełnianie wiązań, pionizowanie, usuwanie odrostów, przycinanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, wycinanie suchych pędów, cięcia, nawożenie, w razie potrzeb zwalczanie szkodników i patogenów, koszenie trawników wg potrzeb, - w terminie do dnia 30.11.2022 r.
3) wymianę egzemplarzy obumarłych lub w złej kondycji na wolny od wad w okresie gwarancji jakości wskazanym w § 2 ust.3 wzoru umowy.
4) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej opracowanej przez Zakład Usług DDD Zbigniew Zeja, Pracownia Projektowa VERDE ART stanowiącej integralną część umowy.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Podział zamówienia na części: Część I, część II
Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych
3. Katalogi elektroniczne
Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
4. Zamówienia, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zamawiający nie przewiduje.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.03.2022 | 12:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się