„Aktualizacja projektu technicznego przebudowy podłużni Baum na poziomie IIw”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy podłużni Baum na poz. IIw dla odcinków 4-6 w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”, zwanej dalej „Aktualizacją”, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót,
Aktualizacja winna zostać sporządzona w oparciu o dokumentację projektową pn. „Projekt techniczny przebudowy podłużni Baum na poziomie IIw Kopalni Soli „Wieliczka”” opracowaną w 2017 roku przez firmę KGHM CUPRUM.” stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ.
Częścią składową dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 są przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo – finansowy.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany również do:
1) uzyskania pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Aktualizacją – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r., poz. 4200),
2) analizy, weryfikacji i aktualizacji oraz wyodrębnienia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót w odcinkach, w których nie zostały jeszcze wykonane roboty, tj. w odcinku 4 - 6 tylko w zakresie objętym Aktualizacją.
Aktualizacja ma być kompletną dokumentacją w nowym wydaniu ze wszystkimi niezbędnymi bieżącymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
W ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych Aktualizacją Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ilości maksymalnej 96 godzin.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 20 do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.03.2022 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się