„Adaptacja SP nr 1 w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 9 – remont boiska i wymiana nawierzchni na dziedzińcu głównym”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania „ pn. „Adaptacja SP nr 1 w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 9 – remont boiska i wymiana nawierzchni na dziedzińcu głównym”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) rozbiórka starej nawierzchni asfaltowej i budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wraz z odwodnieniem i wyposażeniem (bramki, słupki, ławki),
2) wymiana starej zniszczonej nawierzchni asfaltowej i betonowej na nową z płyt granitowych,
3) odwodnienie liniowe boiska oraz punktowe dziedzińca,
4) wymiana przykrycia płytami żelbetowymi kanału Strugi Toruńskiej biegnącej pod boiskiem,
5) renowacja i częściowa wymiana granitowych stopni wejściowych do szkoły.

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez firmę Goldman & White Line Architects Sp. z o.o. Sp. k., w tym aneks do projektu budowlanego - oprac. własne Zamawiającego; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.03.2022 | 10:00


» Lokalizacja

07-100 Toruń


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się