Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dostawa wyposażenia dla potrzeb oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie i Szkole Podstawowej w Hulczu

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla potrzeb 3 oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie i 1 oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Hulczu w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Wszystkie dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe i posiadać wymagane atesty dla wyposażenia oddziałów przedszkolnych.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do szkół na własny koszt i na własne ryzyko oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do pomieszczeń budynków na parterze. Miejscem dostawy materiałów będą siedziby oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Dołhobyczowie (ul. Szkolna 4), Hulcze 37.

Wykonawca udzieli min. 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały.

Dostawy będą się odbywały w dni robocze w godzinach 8°°- 15°° po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do odbioru pomocy dydaktycznych będą dyrektorzy szkół, przy których działają oddziały przedszkolne.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie formularz cenowy - załącznik nr 9 i 10 do SIWZ. Zgodnie z Ustawą, informuję, że Zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń, materiałów, pomocy dydaktycznych, zabawek występujących w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 i 10 do SIWZ, na urządzenia, materiały, pomoce dydaktyczne, zabawki o nie gorszych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.10.2014 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Materiały i sprzęt edukacyjny
  • Meble
  • Zabawki

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się