Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

I. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Odbiór odpadów komunalnych z posesji RCKiK ul. Limanowskiego 42 , 26-600 Radom z podziałem na
a) 2 pojemniki o pojemności 1100 litrów na odpady komunalne zmieszane- odbiór 2 razy w tygodniu
b) 1 pojemnik o pojemności 1100 litrów na papier i tekturę - odbiór 2 razy w miesiącu
c) 1 pojemnik 1100 litrów na tworzywa sztuczne i metale - odbiór 1 raz w miesiącu.

2) W przypadku nagromadzenia się większej ilości nieczystości np. na skutek wydłużenia się terminu odbioru nieczystości– także wywóz nieczystości stałych znajdujących się obok pojemników,
3) Uprzątnięcie odpadów luzem, które wysypały się podczas ładowania lub w wyniku opóźnionego wywozu czy przepełnienia pojemnika,
4) Usuwanie odpadów z pojemników w taki sposób, aby nie zanieczyszczać posesji, chodników lub jezdni oraz ustawiania opróżnionych pojemników w miejscu gromadzenia nieczystości,
5) Zastępowanie zużytych w sposób naturalny pojemników nowymi,
6) Wykonanie naprawy lub wymiany wydzierżawionych pojemników w wypadku, gdy uszkodzenie wynikało z naturalnego ich zużycia
II. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Ustawienie pojemników na odpady w miejscu widocznym, łatwo dostępnym, przygotowanym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odnośnie warunków technicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2022 | 10:00


» Lokalizacja

26-600 Radom


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu
ul.Limanowskiego 42
26-600 Radom
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się