"Wykonanie remontu kapitalnego agregatu sprężarkowego AST-75G"

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kapitalnego agregatu sprężarkowego AST-75G.
2. W ramach remontu Wykonawca zapewni:
1) odbiór agregatu sprężarkowego będącego przedmiotem zamówienia z magazynu Zamawiającego oraz jego dostarczenie do Zamawiającego po wykonanym remoncie,
2) zakup i montaż materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu,
3) wykonanie wszelkich usług niezbędnych do prawidłowego wykonania remontu,
4) sprzęt niezbędny dla wykonania remontu.
3. Przewidywany zakres remontu określa załącznik nr 1 do specyfikacji.
W przypadku, gdy dla prawidłowego wykonania remontu konieczne będzie wykonanie dodatkowych prac, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach umowy.
4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się uruchomienia i regulacji agregatu sprężarkowego po jego zabudowie na stanowisku pracy.
5. Po przeprowadzonym remoncie Wykonawca jest zobowiązany wystawić poświadczenie remontu, z wykazem wszystkich części wymienionych na nowe. Z poświadczenia powinno wynikać, iż agregat sprężarkowy:
1) nadal spełnia wymogi stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych o stopniu „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
2) jest dostosowany do pracy w temperaturze otoczenia do 30 st. C,
3) nadal należy do grupy I urządzeń przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach podziemnych kopalń zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego lub pyłu palnego, obejmującej kategorie urządzeń M 1 i M 2, w rozumieniu § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany wszelkich uszkodzonych części lub podzespołów na sprawne technicznie znajdujące się w wykazie części zamiennych danego urządzenia, zawartym w dokumentacji techniczno-ruchowej. Dopuszcza się stosowanie części zamiennych lub podzespołów równoważnych mających odpowiednie świadectwo zgodności

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2022 | 11:30


» Lokalizacja

32-020 Wieliczka


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się