„Świadczenie usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 2021r.”

» Opis zapytania

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, usług polegających na obsłudze zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obciążających pracodawcę, na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz §2 ust.1 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), w szczególności polegających na:
a) przeprowadzaniu szkoleń wstępnych dla nowo przyjętych pracowników, stażystów, praktykantów i osób wykonujących prace społecznie użyteczne,z dziedziny BHP i p.poż.;
b) przeprowadzaniu kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży, karmiące dziecko piersią, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę;
c) bieżącym informowaniu pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
d) sporządzaniu i przedstawianiu pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
e) przygotowywaniu na potrzeby jednostki informacji o stanie bhp;
f) udziale w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
g) udziale w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
h) udziale w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub modernizowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
i) zgłaszaniu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
j) udziale w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
k) opiniowaniu szczególnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
l) udziale w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
m) prowadzeniu rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
n) doradztwie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
o) udziale w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
p) doradztwie w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
q) współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
r) współpracy z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2021 | 10:00


» Lokalizacja

22-500 Hrubieszów


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie
ul. Grabowiecka 18B
22-500 Hrubieszów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się